toggleAccessMenu hideAccess showAccess
09_02-02_0092
http://hdl.handle.net/20.500.11957/168472
Digital ID: 0092
Form of document: Codex
Authenticity: Original
Material of writing: Paper
Language: Bulgarian
Document Content Type: Archival books
Document date From: 1-Jan-1884
Document date: 1913-12-31
Summary: 
Кондика за манастирската каса, 1884-1913 г.
ff 3r-v: „1884 год. 23 Декемврiй – Подиръ оставка-та на отца архимандрита Климента отъ игуменство-то, вступленiето вмѣсто него на отца духовника Меθодiе, соборно рѣшихмедапригледаме що ся нахожда въ Главна-та касса и, тъй намерихме слѣдующитѣ вѣщи“
По години и месеци се описва наличността в главната каса. . Най-общо се отбелязва „вложено от“ и се посочва сумата или видът на внесеното (напр. банкови билети), стойността, вносителят и причината. Подписват се саморъчно: главни казначеи, епитропи и следва заверка и подпис на игумена. Проследяват се имената на касиерите и епитропите за периода.
Съдържание по листове:
f 48: 1912 г – доходи от Киприановския манастир за 1910 г. получени чрез Солунския руски Генерални консулъ. суммата 280. 000. 253 франка. Сумата е вложена в Бълг. Народна Банка
Прошнуровано и запечатано с восъчен печат на f 97 и бележка, че листовете са 96.
ff 54v-до края: неизписани


Keywords: Деловодство – протоколи от проверка на състоянието на касата
Document title: 09_02-02_0092
Alternative title: Корица A r, етикет: №6 В настоящѧ-тѧ Кондикѧ сѧ вписанны колко пари и какви вещи ся намиратъ въ Главн. Кассѧ.
Корица В r / v: –
Гръб: скъсан
(Secondary) Bibliography: αδημοσίευτο
Monastery: Zografou Monastery
Appears in Collections:Archival Codices

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.