toggleAccessMenu hideAccess showAccess
09_02-02_0091
http://hdl.handle.net/20.500.11957/168471
Digital ID: 0091
Form of document: Codex
Authenticity: Original
Material of writing: Paper
Language: Bulgarian
Document Content Type: Archival books
Document date From: 1-Jan-1885
Document date: 1914-12-31
Summary: 
Кондика за манастирската каса, 1885-1914 г.
ff 2 „Въ тая Кондика се означава колко именно пари ся изваждатъ отъ главната касса заради монастирско иждивенiел 1й Яннуарiй 1885 год до 1914 година включително“
По години и месеци се описват изтеглените от касата пари. Сумите са значителни. Най-общо се отбелязва „за манастирски разход“ подписват се саморъчно: главни казначеи, епитропи и следва заверка и подпис на игумена. Проследяват се имената на касиерите и епитропите за периода.
Прошнуровано и запечатано с восъчен печат на ff 97 и бележка, че листовете са 96.
ff 94-95: неизписани.
Keywords: Счетоводна книга, Деловодство – протоколи от теглене на пари от касата
Document title: 09_02-02_0091
Alternative title: Корица A r, етикет: В настоящата Кондика ся запис[ани колко] именно пари ся изваж[датъ от] глав. касса, за харчъ мон[ас]тырски
Корица В r / v: –
Гръб: скъсан
(Secondary) Bibliography: αδημοσίευτο
Monastery: Zografou Monastery
Appears in Collections:Archival Codices

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.